Jäsenhuone|TyöhuoneEdustusjoukkue

KERRAn säännöt

Siri ja Lawrenza

(Hyväksytty yhdistysrekisterissä 10.09.1999)
 

Yhdistyksen nimi on Keravan Ratsastusseura ry ja sen kotipaikka on Kerava.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja –tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kilpailuja ja kursseja, toimeenpanee keskustelu- ja opetustilaisuuksia sekä järjestää yhteisiä ratsastustilaisuuksia. Toiminnan rahoittamiseksi seura voi harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto ry:een sekä muihin kotimaisiin hevosurheilu- ja jalostusliittoihin.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

Alle 18-vuotiaat ovat juniorijäseniä, joista voidaan yhdistykseen muodostaa junioriosasto hallituksen määräämällä tavalla.

Hallitus on yhdistyslain 11§:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsenyydestä eronnut tai erotettu ei ole oikeutettu käyttämään yhdistyksen jäsenmerkkiä.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia tai kunniajäseninä. Kunniajäseneksi voi yhdistys kokouksessa tekemällä päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua.

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuotuisena jäsenmaksuna vähintään 10-kertaisen vuosimaksun tai kertakaikkisena jäsenmaksuna vähintään 50-kertaisen vuosimaksun. Varsinaiset jäsenet  suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään syyskokouksessa.

Yhdistyksen kokouksissa saa juniorijäsen käyttää puhe- mutta ei äänioikeutta, muilla jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus.

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksan kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain, ensi kerralla arvan perusteella. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin joku hallituksen jäsen sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on saapuvilla.

Äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri varmentaa.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan, tiedotussihteerin, toiminnanjohtajan sekä muut tarpeelliset viranhaltijat hallitus valitsee joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Lisäksi hallitus voi valita erityisiä tehtäviä hoitamaan toimikuntia.

Hallituksen tehtävänä on

1.      ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
         ja edistämiseksi.
2.      pitää yhteyttä Suomen Ratsastajainliittoon sekä muihin keskusjärjestöihin, joihin
         yhdistys kuuluu.
3.      edustaa yhdistystä ulospäin, hankkia oikeuksia sekä esiintyä kantajana ja vastaajana.
4.      kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat.
5.      toimeenpanna yhdistyksen
6.      hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja  muuta omaisuutta
7.      hyväksyä yhdistyksen jäseniksi pyrkivät ja erottaa jäsen yhdistyksestä
8.      määrätä valiokuntien ja alaistensa toimikuntien jäsenet ja tehtävät, ellei yhdistyksen
         kokous ole niitä määrännyt
9.      hoitaa jäsenluetteloa ja koota jäsenmaksut
10.     laatia ehdotus yhdistyksen vuosikertomukseksi sekä toimintasuunnitelmaksi 
          talousarvioehdotuksineen
11.     hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat


10§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä. 

11§ Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. 

12§ Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina ja se on jätettävä tilintarkastajille vähintään 3 viikkoa ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallintoa sekä tilit, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus sekä jättää hallitukselle yhdistykselle osoitettu tarkastuskertomus hyvissä ajoin ennen kokousta.

13§ Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa:

-         kevätkokoukseen helmi- maaliskuussa ja
-         syyskokoukseen loka-marraskuussa. 

Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään (1/19) kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta vaatii kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta yleiskirjeellä.

Jos jäsen haluaa jonkun asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle, syyskokoukselle tarkoitetussa asiassa syyskuun 15. päivään mennessä, kevätkokoukselle tarkoitetussa asiassa tammikuun 15. päivään mennessä.

14§ Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat:

KEVÄTKOKOUKSESSA

1.      valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä
         ääntenlaskijat,
2.      todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen,
3.      päätetään kokouksessa käsiteltävistä asioista,
4.      käsitellään ilmoitusasiat,
5.      esitellään vuosikertomus,
6.      esitellään tilit ja tilintarkastajain antama lausunto,
7.      päätetään tili- ja vastuuvapaudesta,
8.      päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden
         sääntöjen 13§;n ja yhdistyslain 14§:n määräykset. 

SYYSKOKOUKSESSA

1.      valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä äänten
         laskijat,
2.      todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen,
3.      käsitellään ilmoitusasiat,
4.      päätetään jäsenmaksun suuruudesta,
5.      päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta, 
6.      käsitellään toimintaohjelma seuraavaa vuotta varten,
7.      käsitellään talousarvioehdotus,
8.      valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
9.      valitaan neljä jäsentä hallituksen erovuoroisten tilalle,
10.    valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavan vuoden tilejä ja
         hallintoa tarkastamaan,
11.    päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden
         sääntöjen 13§:n ja yhdistyslain 14§ määräykset.

Uuden hallituksen toiminta alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivästä.

15§ Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkastettava ja säilytettävä arkistossa.

16§ Äänestykset ja vaalit suoritetaan avoimena, mikäli joku ei vaadi suljettua äänestystä tai vaalia. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.

17§ Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja kummassakin vähintään 4/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokoonkutsussa on sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta mainittava.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava jollekin ratsastusurheilun hyväksi toimivalle oikeuskelpoiselle yhdistykselle viimeisen kokouksen lähemmin nimeämällä tavalla.

18§ Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.